ผู้นำด้านลวดสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้วคุณภาพสูง

 ไทยมุ้ยมีชื่อเสียงที่แข็งแกร่ง

เป็นที่ยอมรับของลูกค้ามาอย่างยาวนาน

จากจุดเริ่มต้นธุรกิจครอบครัวขนาดย่อมที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลวดสลิง เหล็ก และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในย่านเซียงกง เยาวราช สู่การเติบโตทางธุรกิจเป็นบริษัทมหาชน ที่มีทุนจดทะเบียนกว่า 120 ล้านบาท เกิดจากการที่ผู้บริหารของไทยมุ้ยในอดีตได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในการเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลวดสลิง และอุปกรณ์ยกหิ้วต่างๆ  จึงได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทฯ ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท ไทยมุ้ยเทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด” เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2541 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 1,000,000 บาท โดยบริษัทมีจุดเด่นที่สำคัญ คือการให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก โดยได้จัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลวดสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้วที่มีคุณภาพสูงจากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกหลายราย เช่น คิสไวร์ (Kiswire), ไบรดอน(Bridon),  อูช่า (Usha) และครอสบี้ (Crosby) เป็นต้น และยังมีบริการหลังการขายอย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าตลอดมา

ไทยมุ้ย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และมีสำนักงานขายหน้าร้านบนถนนทรงวาด และคลังสำรองหลักที่สำโรงและปิ่นทอง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกจากนี้ ยังมีสำนักงานขายหน้าร้านและคลังสำรองที่สัตหีบ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ บริษัทขนส่งท่าเรือในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกของประเทศไทย รวมถึงได้มีการเพิ่มทีมงานวิศวกรฝ่ายขาย เพื่อเสนองานบริการต่างๆ ให้ครอบคลุมความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมดังกล่าว เช่น งานให้คำแนะนำ งานซ่อมบำรุง และงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้ารายอื่นในภูมิภาคตะวันออกอีกด้วย

เมื่อปี 2560 ไทยมุ้ยได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น “บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” หรือชื่อภาษาอังกฤษ Thai Mui Corporation Public Company Limited มีการเสนอขายหุ้นสามัญใหักับประชาชนที่สนใจ (Initial Public Offering: IPO) ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนรวมจำนวน 170,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 340,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยเรามุ่งมั่น พัฒนา การให้บริการสินค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งขยายธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำด้านลวดสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้วในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในระดับอื่นๆ ต่อไป

วิสัยทัศน์ของเรา

(Vision)

“มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำอันดับ 1 ของประเทศ ในฐานะผู้จัดจำหน่ายลวดสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้วทุกประเภท รวมถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการตรวจสอบ บริการส่งมอบ และบริการหลังการขาย”

ทชากร ลีลาประชากุล • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

พันธกิจของเรา

(Our Missions)

  • มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้วยการนำมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับทั่วโลกมาประยุกต์ใช้ในทุกกระบวนการธุรกิจขององค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานและการแข่งขัน

  • จัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและปลอดภัย ตรงกับความต้องการของลูกค้าและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง

  • มุ่งมันพัฒนาระบบการให้บริการตรวจสอบ ส่งมอบ และบริการภายหลังการส่งมอบสินค้า เพื่อเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

  • มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้วยการเสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับลวดสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้วอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กร

  • มุ่งมั่นพัฒนาและขยายธุรกิจ ให้เติบโตต่อเนื่องและยั่งยืน มีผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คุณค่าขององค์กร

(Our Core Values)

ซื่อสัตย์

เราดำเนินธุรกิจกับลูกค้า คู่ค้า ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

รับผิดชอบ

เรามีความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้า พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย สังคม ทั้งทางกฎหมายจรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทำความดีต่อบุคคล กลุ่มชนชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

เป็นธรรม

เราปฎิบัติต่อลูกค้า คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม

โปร่งใส

เรามีความโปร่งใสในระบบการควบคุมภายในและภายนอก

พบผู้บริหาร

พบกับคณะผู้บริหารผู้ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของบริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่จะนำพาบริษัทให้เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน

ทชากร ลีลาประชากุล
ทชากร ลีลาประชากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ทายาทรุ่นที่ 3 มุ่งมั่นที่จะพัฒนาไทยมุ้ยให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด