การตรวจสอบสำหรับสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

1456309199755 copy

หลักการและเหตุผล

ในการทำงานยกเคลื่อนย้ายทั่วไป จะพบว่ามีการใช้สลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รวมทั้งมีการผูกมัดยึดเกาะวัสดุหลากหลายรูปแบบ  ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่า งานยกเป็นงานที่มีความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูง ดังจะเห็นได้จากข่าวอุบัติเหตุต่าง ๆ หากมีส่วนใดในงานยกเคลื่อนย้ายเกิดการผิดพลาดแล้ว อาจหมายถึงชีวิต ทรัพย์สินที่ต้องสูญเสียอย่างมากรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่อาจได้รับผลกระทบเป็น วงกว้าง  จึงจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องมีการตรวจสอบ การใช้งาน และการบำรุงรักษาสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกอย่างถูกวิธีและให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ได้อย่างปลอดภัย หากผู้ที่เกี่ยวข้องในงานยกเคลื่อนย้ายมีความเข้าใจและสามารถใช้สลิงและ อุปกรณ์ช่วยยกได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ก็จะมีส่วนช่วยปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน และลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้

 


วัตถุประสงค์

– สร้างความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงต่อวิธี การตรวจสอบ การใช้งาน และการบำรุงรักษาสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

– เพิ่มศักยภาพในการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

– สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้งานสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

– เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกที่ถูกต้องและปลอดภัย

– เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

– เสริมสร้างประสบการณ์ในการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม

วิศวกรที่เกี่ยวข้อง/วิทยากรด้านปั้นจั่น-เครน/เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย ในการทำงาน(จป.)/ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น/ผู้ยึดเกาะวัสดุ/ผู้ให้สัญญาณ/ผู้ บังคับปั้นจั่น/ช่างเทคนิค/ผู้ที่มีความสนใจทั่วไปเกี่ยวกับงานด้านสลิงและ อุปกรณ์ช่วยยก


วิทยากรโดย

อ.ประวิทย์   โตรฐาน
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริการ  บริษัท ไทยมุ้ยเทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Leave a Reply

Your email address will not be published.